Eduardo & Delmi acknowledge their virtual audience